content_copy

Reklamační řád


Toto je reklamační řád podnikatele Mgr. Pavlína Vlčková, MOUNTAIN SPORT, se sídlem Generála Klapálka 2293, 755 01 Vsetín, IČO: 05801877, (dále jen "prodávající").

I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen "občanský zákoník") a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ochraně spotřebitele") a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen "Zboží"), u něhož jsou uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "reklamace").

Reklamační řád tvoří obsah kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a třetí osobou v postavení kupujícího. Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s s tímto Reklamačním řádem a potvrzuje, že je s ním řádně seznámen.

Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží.

II. Odpovědnost prodávajícího

Prodávající odpovídá kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá, že v době, kdy kupující Zboží převzal:

  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ke Zboží je přikládán daňový doklad a k některým výrobkům záruční list. Není-li ke Zboží přiložen záruční list, slouží k uplatnění reklamace daňový doklad.

III. Práva z odpovědnosti za vady zboží

Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu při doručování je třeba ihned řešit s dopravcem. Kupující není povinen takovéto Zboží od dopravce převzít a o zjištěném poškození bez zbytečného odkladu informuje prodávajícího. Kupující v den převzetí řádně zkontroluje neporušenost Zboží a kompletnost jeho příslušenství, přičemž v případě nesrovnalosti neprodleně informuje prodávajícího.

Reklamaci Zboží může kupující uplatnit osobně v sídle prodávajícího.

Kupující může Zboží k reklamaci do sídla prodávajícího také zaslat prostřednictvím přepravní služby. Je-li taková reklamace uznána jako oprávněná, má kupující v takovém případě právo na náhradu nákladů na dopravu zboží ve výši nejnižší nutné.

V případě, že kupující bude zasílat Zboží prodávajícímu přepravní službou, je povinen zabalit reklamované Zboží do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. Zásilka by měla obsahovat reklamované Zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii prodejního dokladu, detailní popis reklamované závady včetně uplatňovaného nároku a správné kontaktní údaje Kupujícího.

Kupující je povinen prokazatelným způsobem doložit, že Zboží bylo zakoupeno v internetovém obchodě nebo prodejně společnosti MOUNTAIN SPORT, a to nejlépe originálem dokladu o zakoupení Zboží nebo vyplněným záručním listem.

Práva z odpovědnosti za vady Zboží se nevztahují zejména na případy, kdy závada nebo poškození vznikla mechanickým poškozením Zboží (roztržené, prořízlé, propálené apod.), živly jako je voda, oheň, blesk nebo jiný elektrický výboj, poškozené nesprávným užíváním či užíváním v rozporu s návodem k použití nebo pokyny uvedenými na obalu nebo v záručním listu, užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání, neodborným servisním zásahem, či pokud předložený doklad o koupi Zboží nebo záruční list vykazuje zjevné známky provedených změn údajů.

Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním, u Zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použitého Zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo Zboží při převzetí kupujícím.

Na dárky, které prodávající poskytuje kupujícímu bezplatně v rámci kupní smlouvy na jiné placené Zboží, nelze uplatnit záruku ani odpovědnost za vady nad rámec zákona. V případě odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen Zboží, které je poskytované jako dárek vrátit v původním stavu prodávajícímu.

Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout kupujícímu písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem. Potvrzení list musí obsahovat název nebo obchodní firmu, IČO a sídlo prodávajícího.

IV. Lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí Zboží. Projeví-li se vada Zboží v průběhu šesti měsíců od převzetí kupujícím, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí, pokud není prokázán opak.

V. Práva z vad zboží

Nemá-li věc vlastnosti uvedené v článku II, může kupující požadovat i dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může kupující požadovat jen výměnu této součásti, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, jedná se o nepodstatné porušení smlouvy a v takovém případě má kupující vždy právo výhradně na bezplatné odstranění vady opravou věci.

Právo na dodání nového Zboží nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující též právo od smlouvy odstoupit. Za opakovaný výskyt vady po opravě se považuje stejná vada, jež byla již nejméně dvakrát odstraňována a která se znovu vyskytne. Bylo-li Zboží v době před uplatněním reklamace opravováno nejméně třikrát pro různé odstranitelné vady, má se za to, že trpí větším počtem vad.

Pokud kupující od smlouvy neodstoupí ani neuplatní právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo v případě, že by zjednání nápravy působilo značné obtíže kupujícímu.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud prodávající kupujícího před převzetím Zboží upozornil, že Zboží má vadu, nebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech uvedených v občanském zákoníku a zákoně o ochraně spotřebitele. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné v okamžiku, kdy je mu předáno nebo doručeno prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny zákonné podmínky dle §2001 a násl. občanského zákoníku.
V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen vrátit prodávajícímu kompletní Zboží včetně veškerého příslušenství.

Pokud má vadu zboží, které bylo prodáno jako použité nebo bylo prodáno se slevou zohledňující jeho nižší kvalitu v době prodeje, má kupující místo práva na výměnu Zboží právo na přiměřenou slevu.

VI. Vyřízení reklamace

Kupujícímu, který je v postavení spotřebitele (tj. nejedná s prodávajícím v rámci své podnikatelské činnosti či výkonu povolání), musí být reklamace včetně odstranění vady vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající a kupující v postavení spotřebitele nedohodnou na delší lhůtě. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace v souladu s ust. § 605 občanského zákoníku. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu, který je v postavení spotřebitele, přiznávají stejná práva jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Lhůta 30 dnů není závazná vůči kupujícímu, který není v postavení spotřebitele.

Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění. Kupující při uplatnění reklamace je povinen předat Zboží čisté v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami včetně všech součástí a příslušenství.

Kupující je povinen předat Zboží do reklamačního řízení kompletní. Doporučujeme předat zboží k reklamačnímu řízení v původním obalu, není to však povinností kupujícího. Dále doporučujeme přiložit kopii prodejního dokladu, podrobný popis závady a úplné kontaktní údaje (adresa, telefon, e-mail). V případě, že kupující nedodá Zboží kompletní a jeho kompletnost je nezbytná ke zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty pro vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících částí.

Při uplatnění reklamace obdrží kupující písemné potvrzení - reklamační protokol, který mu slouží jako doklad při vypořádání reklamace. Kupující je povinen při sepisování reklamačního protokolu uvést veškeré požadované údaje, jejichž úplnost a správnost potvrzuje podpisem reklamačního protokolu. V reklamačním protokolu jsou informace, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je kupujícím požadován. Pokud Kupující výrobek do reklamačního řízení zaslal přepravní službou, obdrží reklamační protokol e-mailem na jím uvedenou e-mailovou adresu.

Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění oprávněné reklamace, přičemž jsou tyto náklady chápány jako nejnižší možné. Jedná se zejména o poštovné za zaslání reklamovaného Zboží. Kupující o proplacení těchto nákladů musí požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

VII. Odmítnutí přijetí reklamace

Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí Zboží do reklamace, pokud je Zboží znečištěno nebo jsou znečištěny jeho součásti.

Prodávající je oprávněn odmítnout reklamaci Zboží také v případě, že Zboží není předáváno v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami.

VIII. Vyzvednutí reklamovaného Zboží

Po vyřízení reklamace prodávající informuje kupujícího e-mailem nebo telefonicky. Pokud bylo Zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení zasláno na adresu kupujícího.

Prodávající vydá, případně zašle, kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém je uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, popřípadě zdůvodnění zamítnutí reklamace.

V případě nevyzvednutí reklamovaného Zboží do 2 měsíců od uplynutí doby, kdy reklamace byla vyřízena, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši 50 Kč za každý započatý den prodlení s vyzvednutím Zboží.

Při výdeji Zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, který obdržel při přijetí o Zboží do reklamace, popř. musí prokázat svou totožnost.

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 18. října 2018 a nahrazuje všechny předchozí reklamační řády. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

Adresa pro zaslání zboží:

MOUNTAIN SPORT
Třída Tomáše Bati 37
76001 Zlín


Do zásilky se zbožím vložte vytisknutý a vyplněný formulář. O přijetí zboží Vás budeme informovat.

Formulář pro Odsoupení od kupní smlouvy / reklamace: