content_copy

Pravidla ochrany soukromí


Zásady zpracování osobních údajů ve společnosti
Mgr. Pavlína Vlčková, MOUNTAIN SPORT (dále jen "MOUNTAIN SPORT")


Tento dokument obsahuje Zásady zpracování osobních údajů (dále jen "Zásady") ve společnosti MOUNTAIN SPORT, jako správce osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "GDPR"). Těmito zásadami informujeme subjekty údajů o tom, jakým způsobem nakládáme s informacemi, daty, které s námi sdílíte. Ochrana soukromí a dále navazující ochrana osobních údajů je pro MOUNTAIN SPORT jednou z nejdůležitějších zásad, proto s osobními údaji nakládáme jen výhradně s platnou legislativou. Rádi bychom Vás požádali o přečtení těchto Zásad zpracování osobních údajů v MOUNTAIN SPORT, abyste si byli jisti, jakým způsobem se při zpracování Vašich osobních údajů řídíme.


Kontakty v souvislosti s ochranou osobních údajů v rámci Naší společnosti


Informace o správci osobních údajů (dále jen "Správce"):

Fyzická osoba: Mgr. Pavlína Vlčková, MOUNTAIN SPORT

IČO: 05801877

DIČ: CZ9155053479

Sídlo: Generála Klapálka 2293, 755 01 Vsetín

Kontaktní osoba: Mgr. Pavlína Vlčková

Kontaktní email: mountainsport@post.cz

Kontaktní tel. číslo: +420 736 660 422

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl v MOUNTAIN SPORT jmenován.


Co je součástí těchto zásad:

 1. Informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme.

 2. Jak s Vašimi osobními údaji nakládáme.

 3. Odkud získáváme Vaše osobní údaje.

 4. Na základě jakých účelů je zpracováváme.

 5. Komu osobní údaje poskytujeme.

 6. Vaše práva v souvislosti s osobními údaji.


 1. Jaké osobní údaje shromažďujeme?

V rámci MOUNTAIN SPORT shromažďujeme zejména tyto osobní údaje: Jméno a příjmení, adresa bydliště či adresu trvalého pobytu, doručovací adresu, telefonní číslo, číslo občanského průkazu, identifikační číslo podnikající fyzické osoby, daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby. Obecně shromažďujeme Vaše osobní údaje jen v rozsahu, v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou či uzavřením smlouvy s MOUNTAIN SPORT, tedy jen v nezbytném rozsahu pro plnění smlouvy.


 1. Jak s Vašimi osobními údaji nakládáme?

Osobní údaje jsou uchovávány v tištěné a/nebo v digitální podobě podle nařízení GDPR. Doba uchovávání je stanovena vnitřními pravidly MOUNTAIN SPORT, která kontrolují zákonnost držení osobních údajů. Díky tomuto procesu víme jistě, že Vaše osobní údaje nejsou drženy nezákonně delší dobu, než je zapotřebí.

Všechny osobní údaje Správce ukládá jen po nezbytnou dobu k výkonu práv a povinností vyplývající ze smluvního vztahu mezi Subjektem údajů a MOUNTAIN SPORT a z důvodu případného uplatňování nároků z těchto smluv zpracováváme osobní údaje po dobu 10 (deset) let od ukončení smluvního vztahu. V případě, že jste Naši společnosti udělili souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, osobní údaje získané na základě tohoto souhlasu zpracováváme po dobu nejdéle 5 (pěti) let.

MOUNTAIN SPORT je správcem všech Vašich osobních údajů.

Správce dále taktéž prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů a že ke všem osobním údajům mají přístup jen Správcem pověřené osoby.


 1. Odkud získáváme Vaše osobní údaje?

Osobní údaje, které nám poskytnete, získáváme zejména v rozsahu, v jakém byly poskytnuty v souvislosti s poptávkou a využití našich služebna našem internetovém portálu mountainsport.cz či v naší kamenné prodejně. Dále zpracováváme osobní údaje v rámci jednání o uzavření smlouvy, jakož i v souvislosti s uzavřenou smlouvou. Konkrétně se jedná o nájemní smlouvy, kupní smlouvy či dokumenty vztahující se k reklamaci. Vy, jako subjekt údajů máte povinnost poskytnout jen přesné a pravdivé údaje. V případě změny jakéhokoliv údaje jste povinni Nás kontaktovat, abychom měli vždy ty nejaktuálnější informace.


 1. Na základě jakých účelů zpracováváme osobní údaje?

MOUNTAIN SPORT zpracovává osobní údaje z přesně stanovených účelů vyjmenovaných v čl. 6 nařízení GDPR. V našem případě půjde zejména o účel plnění smlouvy a poskytování služeb podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR; splnění právní povinnosti, která se vztahuje na MOUNTAIN SPORT, vedení evidence účastníků, marketingové a obchodní nabídky služeb MOUNTAIN SPORT na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. V neposlední řadě taktéž zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho případného souhlasu, který jsme od Vás obdrželi.


 1. Komu osobní údaje poskytujeme?

Osobní údaje, které o našich klientech zpracováváme, nezasíláme do žádných jiných zemí. Osobní údaje jsou poskytovány mzdové a účetní agentuře,smluvnímu dopravci a zaměstnaneckému lékaři. Osobní údaje mzdové a účetní agentuře jsou zasílány přes šifrovanou a zabezpečenou datovou schránku. Smluvní dopravce získává jen ty potřebné údaje, které jsou zapotřebí k doručení Vaší objednávky. Tyto společnosti jsou ve vztahu, správce - zpracovatel, zpracovateli a vždy se řídí pokyny Správce (MOUNTAIN SPORT).


 1. Vaše práva v souvislosti s osobními údaji

  1. Právo na informace o Vašich osobních údajích

Máte právo na získání potvrzení, zda jsou o Vaší osobě v MOUNTAIN SPORTu zpracovávané nějaké osobní údaje. Pokud o Vás MOUNTAIN SPORT zpracovává nějaké osobní údaje máte právo na sdělení všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme.

 1. Právo na kopii osobních údajů

Pokud o Vás MOUNTAIN SPORT uchovává nějaké údaje, máte právo na informaci, za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje, jaké kategorie osobních údajů zpracováváme, zda jsou tyto údaje zpřístupněny jiným příjemcům, máte právo také zjistit plánovanou dobu, po kterou jsou uloženy osobní údaje, právo podat stížnost atd.

 1. Právo na opravu osobních údajů

Pokud zjistíte, že o Vás zpracováváme jakýkoliv osobní údaj a zjistíte, že je nepřesný či neúplný, máte právo na aktualizaci či doplnění tohoto nepřesného údaje.

 1. Právo na výmaz osobních údajů

Máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud již pro nás nejsou potřebné pro ten účel, pro který byly zpracovávány. Taktéž máte právo na výmaz, pokud jste odvolal souhlas s jejich zpracováváním nebo byly zpracovávány v rozporu s právními předpisy.

 1. Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo požadovat omezení zpracování, pokud popíráte přesnost osobních údajů, nebo je jejich zpracování protiprávní, ale odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho jen omezení jejich použitelnosti, nebo pokud nás požádáte, můžeme vaše vybrané údaje zpracovávat i poté, co nejsou potřebné k účelu, pro který byly Vámi MOUNTAIN SPORTu poskytnuty.

 1. Právo na přenositelnost údajů

V případě, že se Vaše osobní údaje zpracovávají automatizovaně, máte právo na tzv. přenositelnost těchto údajů, které Vám následně budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

 1. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, včetně profilování, které zpracováváme z důvodu oprávněného zájmu. Pokud jsou Vaše údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, můžete vznést námitku, a následně již Vaše údaje nebudeme zpracovávat pro tento účel.

 1. Právo odvolat souhlas

Pokud jsme Vaše osobní údaje zpracovávaly na základě Vašeho souhlasu, máte právo kdykoliv odvolat tento souhlas. Zpracování osobních údajů, které proběhlo před odvoláním souhlasu, je zákonné.

 1. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud máte za to, že jsme Vaše osobní údaje zpracovávali nezákonně či došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů, maté právo podat stížnost u dozorového úřadu, v České republice je to Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. kontakt: +420 234 665 111, email: posta@uoou.cz, dat. schránka: qkbaa2n.

 1. Poskytování osobních údajů subjektům údajů

V případě, že subjekt údajů využije jednoho či více výše vyjmenovaných práv, MOUNTAIN SPORT má povinnost odpovědět na žádost neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

Pokud subjekt údajů uplatní své právo prostřednictvím elektronické komunikace, MOUNTAIN SPORT mu požadované informace poskytne rovněž v elektronické podobě, ledaže Subjekt údajů požádá o jiný způsob poskytnutí informací.

MOUNTAIN SPORT má právo v případě opakované, čí nedůvodné žádosti o poskytnutí informací účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.


Závěrečná ustanovení


 1. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, bez ohledu na to, odkud byl přístup realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi MOUNTAIN SPORTem a subjektem údajů je dána pravomoc a příslušnost soudů České republiky.

 2. Odesláním poptávky z internetového poptávkového nebo kontaktního formuláře potvrzujete, že jste seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 3. Subjekty údajů, kteří poskytují své osobní údaje MOUNTAIN SPORTu na základě souhlasu se zpracováním Osobních údajů tak činí dobrovolně.

 4. MOUNTAIN SPORT si vyhrazuje právo změnit či doplňovat tyto Zásady zpracování osobních údajů. Změnu či doplnění jsme povinni nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změny či doplnění zaslat subjektu údajů na e-mail registrovaný u MOUNTAIN SPORTu.

 5. Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 19. 11. 2018.