content_copy

Obchodní podmínky

Toto jsou závazné obchodní podmínky serveru www.mountainsport.cz provozovaného Mgr. Pavlínou Vlčkovou - MOUNTAIN SPORT., se sídlem Generála Klapálka 2293, 75501 Vsetín, IČO: 05801877, (dále jen "prodávající"). Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané prostřednictvím výše označeného serveru mezi prodávajícím a třetí osobou v postavení kupujícího (dále jen "kupující").

I. Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním objednávky akceptuje tyto obchodní podmínky prodávajícího pro úpravu vzájemných práv a povinností stran ve vztahu vyplývajícím z prodeje zboží prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není v uzavřené kupní smlouvě stanoveno výslovně něco jiného; v případě odchylného ujednání v kupní smlouvě, má přednost ujednání kupní smlouvy před těmito obchodními podmínkami. Obchodní podmínky tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží). Práva a povinnosti těmito obchodními podmínkami výslovně neupravená se řídí ustanoveními příslušných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem v platném znění. Prodávající je oprávněn tyto obchodní podmínky měnit či doplňovat, čímž však nejsou dotčeny práva a povinnosti, které smluvním stranám vznikly po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II. Informace před uzavřením smlouvy

Prodávající tímto informuje kupující a kupující provedením objednávky stvrzují, že byli a jsou prodávajícím informováni o dále uvedeném:

prodávajícím je Mgr. Pavlína Vlčková, MOUNTAIN SPORT, se sídlem Generála Klapálka 2293, 75501 Vsetín, 

IČO: 05801877, e-mailová adresa: mountainsport@post.cz, telefonní číslo: +420 736 660 422

označení zboží a popis jeho hlavních vlastností je uveden na webových stránkách prodávajícího u každého zboží;

cena zboží, případně způsob jejího výpočtu, je vždy uvedena u jednotlivého zboží;

zboží lze uhradit dobírkou při převzetí, v případech uvedených v obchodních podmínkách rovněž převodem na účet;

náklady na dodání jsou specifikovány v obchodních podmínkách;

s využitím webových stránek prodávajícího nejsou spojeny žádné další náklady, poplatky apod., s výjimkou nezbytných poplatků na internetové připojení, které si hradí kupující v závislosti na jím využívané služby internetového připojení;

záloha ani jiná obdobná platba není od kupujícího vyžadována s výjimkou případů, kdy má být zboží dodáno mimo území České republiky nebo případů, kdy objednávka vykazuje znaky neobvyklosti (zejména pokud jde o množství objednaného zboží, jeho celkovou cenu, místa dodání apod.), v takovém případě je prodávající oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny bankovním převodem ještě před odesláním zboží kupujícímu;

kupující má právo odstoupit od smlouvy o koupi zboží bez udání důvodu, a to ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží (jeho poslední části), a to odesláním odstoupení od smlouvy prodávajícímu v uvedené lhůtě, k čemuž může kupující využít vzorový formulář, jenž je přílohou obchodních podmínek;

odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu;

práva vznikající z vadného plnění, jakož i práva ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv jsou uvedeny dále v těchto obchodních podmínkách, případně v Reklamačním řádu prodávajícího;

kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce;

kupující je oprávněn zaslat prodávajícímu stížnosti jakoukoliv formou a v jakékoliv věci a prodávající se jimi bude zabývat a učiní vše, aby je vyřídil; kupující se dále může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru, kterým je (a) Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) - pro ochranu spotřebitele, (b) živnostenské úřady (www.statnisprava.cz) - dozor nad dodržováním povinností oblasti obchodu a služeb, (c) Úřad na ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) - ochrana osobních údajů; v případě, že strany nedohodnou na smírném vyřešení jejich sporů, může se kterákoli z nich obrátit na příslušný soud

II. Předmět smlouvy a její uzavření

Kupující je oprávněn prostřednictvím serveru www.mountainsport.cz objednat u prodávajícího zboží nabízené na tomto serveru, a to tím způsobem, že vybrané zboží vloží do virtuálního košíku a následně přejde k samotné objednávce zboží, kterou může provést buď jako registrovaný zákazník, nebo i bez předchozí registrace s tím, že před odesláním objednávky vyplní své osobní údaje potřebné pro realizaci objednávky. V obou případech má kupující možnost před odesláním objednávky zkontrolovat a opravit případné chyby v jím zadaných údajích před odesláním objednávky. Po této kontrole je kupující oprávněn odeslat objednávku vybraného zboží. Smlouva se uzavírá v českém jazyce.

Prezentace zboží umístěná na serveru www.mountainsport.cz je výhradně informativního charakteru, nejedná se o návrh na uzavření kupní smlouvy ani o veřejnou nabídku. K uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím dochází až odesláním přijetí (akceptace) objednávky ze strany prodávajícího, a to na e-mailovou adresu, kterou kupující zadal před odesláním objednávky. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Prodávající je oprávněn v případě, že objednávka vykazuje znaky neobvyklosti (zejména pokud jde o množství objednaného zboží, jeho celkovou cenu, místa dodání apod.) požádat kupujícího o stvrzení objednávky ještě jiným vhodným způsobem např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neučiněnou.

III. Cenové podmínky

Ceny

Ceny zboží jsou na serveru prodávajícího uváděny bez DPH nebo včetně DPH. Není-li u ceny zboží zmínka o DPH, platí, že kupní cena je uvedena včetně DPH. MOUNTAIN SPORT si vyhrazuje právo změny cen v katalogu.

V případě, že prodávající prodává některé zboží ve slevové akci je nejnižší cena zboží (před poskytnutím slevy), za kterou ji prodávající prodával a nabízel (a) v době 30 dnů před poskytnutím slevy, nebo (b) od okamžiku, kdy začal zboží nabízet a prodávat, do okamžiku poskytnutí slevy, pokud je výrobek v prodeji dobu kratší než 30 dnů, nebo (c) v době 30 dnů před prvním poskytnutím slevy, zvyšoval-li prodávající slevu z ceny zboží postupně, zobrazena na kartě zboží jako cena přeškrtnutá.

Poštovné a balné

Při objednávce zboží s celkovou kupní cenou přesahující 10.000,- Kč včetně DPH není kupujícímu účtováno žádné dopravné a balné, není-li u konkrétního zboží uvedeno jinak. V případě objednávky zboží s celkovou kupní cenou nepřesahující 10.000,- Kč včetně DPH je kupujícímu ke kupní ceně účtováno balné ve výši 150,- Kč, kdy tato částka se skládá z poplatku za expedici, pojištění zásilky a poplatku za manipulaci a zabalení zboží.

V případě, že kupující požaduje dodání zboží do 24 hodin (služba EMS), bude kupujícímu nad rámec kupní ceny účtována paušální částka za poštovné a balné ve výši 250,- Kč. Tato částka se skládá z poplatku za poštovní službu, pojištění zásilky a poplatku za zabalení zboží, manipulaci, zrychlené doručení do 24 hodin od podání zásilky.

Výše uvedené náklady na dopravné a balné je kupující povinen zaplatit prodávajícímu společně s kupní cenou za zboží.

IV. Platební podmínky

Má-li být zboží dodáno na území České republiky, kupní cenu za zboží a případně dopravné a balné hradí kupující dobírkou při převzetí zboží, pokud není předem dohodnuto jinak.

V případě, že má být zboží dodáno mimo území České republiky nebo v případě, že objednávka vykazuje znaky neobvyklosti (zejména pokud jde o množství objednaného zboží, jeho celkovou cenu, místa dodání apod.), je prodávající oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny bankovním převodem ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Prodávající není povinen zboží v takovém případě odeslat kupujícímu do doby úhrady kupní ceny. Za den úhrady kupní ceny se v takovém případě považuje den připsání finančních prostředků na účet prodávajícího.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

V. Dodání zboží

Termín expedice zboží. Prodávající vynakládá veškerou snahu na rychlý a hladký průběh expedice. Veškeré zásilky MOUNTAIN SPORT včetně korespondence jsou zasílány jako doporučené. Standardní termín expedice zboží je do 2 pracovních dnů od přijetí objednávky, maximální termín expedice zboží je do 7 pracovních dnů od přijetí objednávky. U objednávek, které není možné odeslat ve výše uvedeném termínu, lze termín expedice zboží posunout o delší dobu, ale pouze se souhlasem kupujícího. Nesouhlasí-li kupující s posunutím termínu expedice, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit a objednávku stornovat. Nedodržení termínu expedice dává kupujícímu právo odstoupit od kupní smlouvy a požadovat bezplatné storno jeho objednávky. Toto oznámení musí mít písemnou formu a bude zasláno elektronickou poštou na adresu mountainsport@post.cz.

Místem dodání zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Kupující je povinen zde zboží převzít. V případě osobního odběru je za místo doručení považována provozovna prodejny prodávajícího na adrese jeho sídla. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho řádném převzetí a zaplacení.

VI. Právo kupujícího na odstoupení od smlouvy

V případě uzavření kupní smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku (zejména v internetovém obchodě www.mountainsport.cz) má kupující dle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů, a to do 14 (čtrnácti) dnů ode dne převzetí zboží (jeho poslední části), přičemž tato lhůta je zachována, bylo-li odstoupení od kupní smlouvě v této lhůtě prodávajícímu odesláno. V případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy kupující zašle prodávajícímu na adresu Třída Tomáše Bati 37, 760 01 Zlín a zároveň elektronickou poštou na adresu mountainsport@post.cz. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek, není to však jeho povinností.

Kupující však nemá právo odstoupit od kupní smlouvy podle předchozího odstavce od kupní smlouvy o

o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy, o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám, o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím, o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby, o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil, o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej spotřebitel porušil, o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání, o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období, uzavírané na základě veřejné dražby podle jiného zákona, které může být spotřebitel fyzicky přítomen, nebo o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká..

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto článku obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do 14 (čtrnácti) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Lhůta je zachována, pokud kupující odešle zboží před jejím uplynutím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto článku obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

V případě odstoupení od kupní smlouvy kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

VII. Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil,

je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci,

Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností

je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,

je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a

věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy..

Ujednání uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil

Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvou let od převzetí.

Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud (i) prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s § 2170 odst. 1 a 2 občanského zákoníku, (ii) se vada projeví opakovaně, (iii) je vada podstatným porušením smlouvy, nebo (iv) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

Prodávající je povinen kupujícímu vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí lhůty k vyřízení reklamace může kupující od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady jsou upraveny Reklamačním řádem, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

VIII. Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží převzetím a zaplacením celé kupní ceny zboží.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy mountainsport@post.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumer/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Nabídky, které se kupujícímu zobrazují v rámci výsledků vyhledávání na serveru www.mountainsport.cz, jsou zobrazují zejména na základě parametru shody fráze zadané do vyhledávače s názvem produktu v nabídce na serveru www.mountainsport.cz. Tento parametr ve srovnání s ostatními umožňuje předkládat kupujícímu výsledky vyhledávání přesněji odpovídající jeho nákupním preferencím.

IX. Ochrana osobních údajů

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení GDPR") související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

X. Ukládání cookies

[AK1] V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

XI. Závěrečná ustanovení

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím).

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

Tyto obchodní podmínky jsou platné účinné od 6. ledna 2023 a nahrazují všechny předchozí obchodní podmínky.


Příloha č. 1 - Vzorové odstoupení od kupní smlouvy

Prodávající:

Mgr. Pavlína Vlčková, MOUNTAIN SPORT

Generála Klapálka 2293

75001 Vsetín

IČO:05801877

Kupující:

Jméno a příjmení:

Adresa, telefon, email:

Číslo bankovního účtu pro vrácení kupní ceny:

Věc: Odstoupení od smlouvy

Oznamuji vám, že dle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku odstupuji od smlouvy o koupi níže uvedeného zboží.

-datum objednání/obdržení zboží:

- číslo objednávky:

- kód a název zboží:

Datum:

...........................

podpis kupujícího